Kursy spawania dofinansowane przez UE

 

Spawacz MAG - pracownik na wagę złota

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo, które chciałyby poprawić swoją pozycję na rynku pracy poprzez podniesienie lub nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodzie spawacza MAG. Projekt obejmuje doradztwo zawodowe, wsparcie ze strony specjalisty ds. zatrudnienia oraz kurs zawodowy w zawodzie spawacz MAG. Wybrani uczestnicy będą mieli możliwość odbycia staży zawodowych.

Kurs realizowany będzie w Ośrodku Szkolenia Spawaczy "WELDER" w Gliwicach


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Uczestnikiem projektu może być osoba powyżej 29 roku życia spełniająca łącznie następujące warunki:

- jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,

- jest osobą o niskich kwalifikacjach,

- ukończyła co najmniej szkołę podstawową,

- zamieszkuje na terenie woj. śląskiego,

- posiada zdolność do wykonywania zawodu spawacza.

 

Kontakt:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

www.gapr.pl

e-mail: spietrzyk@gapr.pl,  tel. 32 339 31 79    

 

ILE TO KOSZTUJE?:

Wszyscy uczestnicy mogą całkowicie bezpłatnie skorzystać z całego cyklu szkoleniowego.


ZAKRESü  Spotkania z Doradcą Zawodowym

ü  Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej

ü  Kurs z zakresu spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG (135), w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 160 godzin

ü  Kurs z zakresu spawania blach spoinami czołowymi metodą MAG (135) wraz z kursem przecinacza termicznego, w tym wykłady teoretyczne i praktyczne – 128 godzin

ü  Egzaminy końcowe

ü  Staże zawodowe 3 miesiące


Celem kursów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników kursu do zewnętrznego egzaminu końcowego IS-P/T-FW-1-135 oraz IS-P-BW-1-135 według Wytycznych Instytutu Spawalnictwa Nr W-07/IS-17. Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur oraz spoin czołowych blach metodą MAG (135) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami dotyczącymi przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy.

 

Uczestnik otrzymuje Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza (książka spawacza, świadectwo Instytutu Spawalnictwa) oraz Zaświadczenie Instytutu Spawalnictwa o ukończeniu kursu przecinacz termiczny.

 

W ramach projektu przewidziano:

 

ü  Stypendia szkoleniowe i stażowe

ü  Zwrot kosztów dojazdu

ü  Badania lekarskie

ü  Ubezpieczenie NNW

ü  Odzież roboczą

ü  Materiały drukowane

ü  Catering

 

Nabór na kurs rusza już 1 września 2016 r.

 

O PROJEKCIE:

 

Cel projektu: zwiększenie zdolności do zatrudnienia 100 osób w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych lub biernych zawodowo, o niskich kwalifikacjach, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, do 31 sierpnia 2018 r.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Oś priorytetowa: VII. Regionalny rynek pracy.

Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Poddziałanie: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 31.08.2018

 


Telefonicznie: 032 231 12 50 lub
Mailowo: biuro@oss-welder.pl
Osobiście: Gliwice, ul. Portowa 16w
DOWOLNE TERMINY SZKOLENIA!

Certyfikaty i uprawnienia